Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Regionalni ugao EU integracija – AP vojvodina u pregovaračkom procesu

Srbija je krajem januara 2014. godine započela pregovore o pristupanju EU, a krajem decembra 2015. otvorila i prva pregovaračka poglavlja (32 i 35). Međutim, niko na nivou države nije smatrao da u ovaj proces treba zvanično uključiti i AP Vojvodinu, iako u više od polovine pregovaračkih poglavlja Vojvodina ima svoje osobenosti, ili posebne interese u odnosu na ostale delove Srbije. Zvanično uključivanje Vojvodine u pregovore sa EU doprinelo bi da se pojedina poglavlja posmatraju u širem kontekstu, uz uvažavanje osobenosti Vojvodine, zbog kojih ona i ima status autonomne pokrajine u okviru Srbije. To je I bio razlog za pokretanje ovog projekta.

Cilj projekta je bio da se kroz uvodnu konferenciju i seriju okruglih stolova pomogne ukupni proces pridruživanja Srbije EU, kao i da se afirmiše i konkretnije pozicionira uloga APV u procesu evropskih integracija. Zatim, da se pomogne efektivnom jačanju kapaciteta pokrajinske administracije, kao i da se unapredi svest građana o karakteru prava i obaveza koje proizlaze iz procesa pristupanja EU. Posebna pažnja posvećena je praksama i porebi saradnje pokrajinske administracije i civilnog društva, a u kontekstu pridruzivanja Srbije EU.

Na početku projekta, 25. septembra, održana je konferencija u čijem radu su učestvovali predstavnici Pokrajinske vlade, predstavnik Delagacije EU u Srbiji, domaći i međunarodni eskperti iz ove oblasti, kao i šefica Pregovaračkog tima Republike Srbije. Značajno je da je, učestvujući u radu konferencije, šefica Pregovaračkog tima izjavila da još nije kasno da se Vojvodina uključi u pregovarački proces.

U nastavku projekta održano je sedam okruglih stolova, kojima je obuhvaćena skoro polovina pregovaračkih poglavlja za koje je Vojvodina posebno zainteresovana. Panelisti na ovim okruglim stolovima bili su članovi Pregovaračkog tima, Nacionalnog konventa o EU, predstavnici Pokrajinske vlade, kao i međunarodni i domaći eksperti za oblasti o kojima je bilo reči na okruglim stolovima. U radu okruglih stolova su takodje učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, interesnih organizacija i strukovnih udruženja, kao i institucija iz oblasti kojim se konkretni okrugli sto bavio.

Okrugli stolovi rezultirali su preporukama za sva poglavlja kojima su se bavili i one će poslužiti za što bolje pozicioniranje Vojvodine u procesu pregovora sa EU. Na završetku, objavljena je publikacija koja sadrži suštinu rasprave na konferenciji i na svakom okruglom stolu pojedinačno, kao i preporuke sa svakog od njih.


povratak na stranicu PROJEKTI


 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.