Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Madjarskom, Rumunijom i Makedonijom

Poseban međunarodnopravni okvir zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji čine bilateralni sporazumi o zaštiti nacionalnih manjina. Sporazumi garantuju visok nivo zaštite manjinskih prava i predviđaju ustanovljenje međuvladinih mešovitih tela u čiji sastav, sa strane Republike Srbije, ulaze predstavnici nadležnih ministarstava, vladinih službi, pokrajinskih sekretarijata i predstavnici nacionalnih manjina.

Cilj projekta je bio otklanjanje nedostataka u sprovođenju navedenih bilateralnih sporazuma koji budu uočeni tokom realizacije projekta, a samim tim i unapredi položaj nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Istraživački tim Centra za regionalizam bio je usmeren na analizu pojedinih odredaba i problema u sporovođenju četiri navedena bilateralna na osnovu čega je Centar izneo predloge za unapređivanje manjinskih politika i njihove primene. Kroz realizaciju projekta Centar je težio da se ostvari sinergija sa drugim aktivnostima Mreže za interkulturalnost koje se odnose na unapredjivanje manjinskih politika.

Okrugli stolovi za svaku zajednicu održani su kako bi se proverili rezultatri sitraživanja i preporuka za svaki potpisani bilateralni sporazum. Okruglim stolovima su prisustvovali predstavnici međuvladinih mešovitih komisija, diplomatskih predstavništva, nacionalnih saveta, lokalnih samouprava, civilnog društva i medija.

Konferencija „Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina između Srbije i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Makedonije“, na kojoj su doneti zaključci, održana je 23. septembra 2016. u Beogradu. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu uprave, lokalne samouprave i ljudskih prava, Meho Omereović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Srđan Đurović, predstavnik Fondacije za otvoreno društvo učestvovali su u radu konferencije.

Ivan Bošnjak je naglasio da je Srbija uvek spremna na rešavanje otvorenih pitanja kako mađarske, hrvatske, rumunske i makedonske nacionalne manjine u Srbiji, tako i srpske nacionalne manjine u susednim državama. Međunarodna zajednica je ocenila da Srbija ima dobar zakonski okvir u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, ali da postoje određene prepreke u njegovom sprovođenju.

Meho Omerović je istakao da bi Srbija trebala poraditi na novim bilateralnim sporazumima u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina i da treba urediti odnos prema srpskoj dijaspori. Nakon uvodnih izlaganja istraživači su predstavili rezultate svojih istraživanja.

Predsednici nacionalnih saveta hrvatske, mađarske, rumunske i makedonske manjine izrazili su zadovoljstvo ovim istraživanjem i u svojim izlaganjima fokusirali su se na poboljšanje efikasnosti bilateralnih sporazuma, odnosno na poboljšanje rada međuvladinih mešovitih komisija (MMK). Sa aspekta sastava delegacija, predsednici su tražili da sastav bude na najvišem državnom nivou, kao i da se obrati pažnja na transparentnost rada, odnosno da se uspostave mehanizmi i procedure koje će omogućiti vidljivost sprovođenja preporuka koje su donete na sednicama MMK. Takođe, predstavnici četiri nacionalna saveta su preporučili da se sednice održavaju kao što je bilateralnim sprorazumima definisano, jedanput godišnje uz naglašavanje da treba rešiti političko predstavljanje manjina na sva tri nivoa vlasti.


povratak na stranicu PROJEKTI


Dužina trajanja projekta: septembar 2015 - septembar 2016

 

 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.