Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Projekti Centra za regionalizam
 

 

Vojvođanska inicijativa za VIEU

Do sada je u pregovorima otvoreno šest poglavlja: 5 – javne nabavke, 23 - reforma pravosuđa i osnovna prava, 24 – pravda, sloboda i bezbednost, 25 – nauka i istraživanje, 32 - finansijska kontrola i 35 – normalizacija odnosa sa Kosovom, dok je poglavlje 26 otvoreno i privremeno zatvoreno. Postojeći konsultativni mehanizmi na nivou države (NKEU i SEKO) nisu fokusirani na regionalne specifičnosti koje su veoma važne za Vojvodinu, već na opšta pitanja. Vladine institucije AP Vojvodine i OCD na pokrajinskom nivou nalaze se na marginama ovog procesa, mada veliko interesovanje za to postoji. Takođe, vojvođansko društvo i javnost nije u celini do sada upoznato sa svim benefitima i odgovornostima koje članstvo u EU nosi niti sa pregovaračkim procesom, fazama i pregovaračkim poglavljima. Vojvođanska inicijativa za EU (VIEU) formirana je 09.03.2016. od strane 32 OCD u Vojvodini sa ciljem da se artikulišu interesi građana ove pokrajine u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji. U martu 2016. odbor za EU integracije je usvojio zaključak o partnerstvu između Skupštine AP Vojvodine i VIEU gde je takođe predloženo da se uvede nova institutcija „prazne stolice“ gde će civilni sektor moći da iznese stavove civilnog društva bez prava odlučivanja. U izveštaju Evropske Komisije o napretku Srbije za 2016. godinu VIEU se navodi kao značajna inicijativa za uključivanje civilnog društva u pregovarački proces.

U skladu sa opštom stregijom delovanja VIEU, glavni cilj projekta je definisan kao jačanje participativne demokratije na regionalnom nivou kroz osnaživanje civilnog društva u AP Vojvodini da aktivno učestvuje u procesu pristupnih pregovora sa EU.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou da doprinesu procesima reformi i formulisanja politika na osnovu činjenica, u kontekstu pregovora o pristupanju Srbije EU;
 • Pozicioniranje VIEU kao održive platforme za saradnju sa javnim sektorom i za unapređenje uloge OCD-a u praćenju procesa pristupnih pregovora Srbije i EU i zastupanju interesa građana Vojvodine u tom procesu.
 • U fokusu rada Vojvođanske inicijative je monitoring i rad na 12 pregovaračkih poglavlja koja su podeljena u 7 radnih grupa koje predvode sledeće organizacije civilnog društva: Informatičko društvo i mediji (poglavlje 10)- Novosadska novinarska škola; Poljoprivreda i ruralni razvoj (poglavlje 11) – Zelena mreža Vojvodine; Socijalna politka i zapošljavanje, preduzedništvo i industrijska politika, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata (poglavlja 19, 20 i 22) - Centar loklane demokratije LDA; Pravosuđe i osnovna ljudska prava, pravda, sloboda i bezbednost (poglavlja 23 i 24) - Nezavisno društvo novirana Vojvodine; Nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura (poglavlja 25 i 26) - Građanski fond Panonija; Životna sredina (poglavlje 27) - Pokret gorana Vojvodine.

  Glavne aktivnosti projekta su:

 • Osnaživanje OCD-a na pokrajinskom nivou da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka u vezi sa reformama neophodnim u procesu pridruživanja Srbije EU;
 • Uspostavljanje mehanizma za razmenu informacija sa interesnim grupama vezano za poglavlja 10, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
 • Blagovremeno informisanje građana o procesu pristupanja i koristima i obavezama koja iz njega proizilaze;
 • Uspostavljanje mehanizma i za kontinuirani dijalog i razmenu informacija sa državnim institucijama u okviru pregovaračkog procesa;
 • Civilno praćenje i procenjivanja politika i reformi koje sprovde pokrajinski nadležni organi u okviru procesa pristupanja Srbije EU.

 • povratak na stranicu PROJEKTI


   

   
  © Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
  Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
  Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.