Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – 25. Sesija Igmanske inicijative


25. Sesija Igmanske inicijative25. Sesija Igmanske inicijative25. Sesija Igmanske inicijative25. Sesija Igmanske inicijativeProjekat „Jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – 25. Sesija Igmanske inicijative“ otpočeo je u decembru 2014. godine i trajaće godinu dana. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta Nacionalnog saveta Roma kroz organizovanje 8 specifičnih obuka za njegove članove, kako bi on bio osposobljen ne samo da bolje iskoristi mogućnosti koje pruža Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, nego i da efikasnije utiče na javne politike koje se odnose na inkluziju Roma i prikupljanje i trošenje sredstava iz EU fondova namenjenih unapredjivanje položaja Roma. Takođe, projekat je usmeren i na povećanje svesti javnosti i nadležnih institucija o neophodnosti efikasnijeg rešavanja nepovoljnog položaja Roma na regionalnom nivou. Iz tog razloga, sa ciljem da pitanje nacionalnih manjina, posebno Roma kao najranjivije grupe, postane vidljivije u javnosti, jedan od panela na 25. Sesiji Igmanske Inicijative biće namenjen predstavljanju rezultata projekta Zastupanje interesa Roma u okviru Sarajevskog stambenog procesa. Kako se očekuje da će u radu sesije učestvovati predsednici sve četiri zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma medijska pokrivenost sesije biće obimna i na regionalnom nivou, te će pitanja kojima se projekat bavi postati vidljivija kako u javnosti tako i među predstavnicima relevantnih i nadležnih državnih institutcija u sve četiri zemlje. Prvi seminar u nizu programa jačanja kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine održan je u Beogradu 26. januara 2015. godine u hotelu Nevski. Seminar je tematizovao odredbe Zakona o nacionalnim savetima koje se odnose na obrazovanje. Seminaru su prisustvovali članovi projektnog tima, članovi Nacionalnog saveta Roma iz Odbora za obrazovanje, uključujući predsednika Nacionalnog saveta, gospodina Vitomira Mihajlovića, kao i predstavnicu kancelarije za inkluziju Roma.Predavač na seminaru bio je Goran Bašić, saradnik Centra za istraživanje etniciteta. U toku seminara doneti su sledeći zaključci i preporuke za dalji rad Saveta u oblasti obrazovanja: Ustavno pravni sistem nije prilagođen prirodi multietničnosti u zemlji i da shodno tome nisu rešeni problemi obrazovanja nacionalnih manjina. Obuhvat dece romske nacionalnosti u javnim školama nije utvrđen, a postignuća su višestruko niža od postignuća učenika drugih nacionalnosti. Uprkos tome što je nastava na jezicima nacionalnih manjina praksa u obrazovnom sistemu Srbije, Romima nije omogućeno da nastavu slušaju i na svom jeziku. Samo u nekoliko škola u AP Vojvodina sprovodi se nastava Romski sa elementima nacionalne kulture. Afirmativne mere u obrazovanju Roma nisu propisane, a postojeće ad hoc organizovane sprovode se samo prilikom upisa u srednje škole i na fakultete. Najzad, segregacija romskih učenika u školama u Bujanovcu, Leskovcu, Nišu, Beogradu ne odgovara proklamovanom inkluzivnom obrazovanju. Razlozi zbog kojih ova pitanja nisu rešena su institucionalna nebriga, nestručnost, diskriminacija, a često i o prikriveni rasizam. Nacionalni savet Roma, pored toga što bi trebalo da se uključi u širu raspravu o položaju nacionalnih manjina i ulozi manjinskih samouprava, mora u vezi sa unapređenjem obrazovanja da otvori u javnosti pomenuta i druga nerešena pitanja, da pripremi jasan plan i program obrazovanja Roma, ali i obrazovanja na romskom, da u saradnji sa stručnjacima pripremi odgovarajuće udžbenike, odredi škole i druge ustanove od posebnog interesa za romsku nacionalnu manjinu, da insistira na uređenju afirmativnih mera koje se sprovode u svim fazama obrazovanja i kojima se vodi računa i o poboljšanju učeničkog standarda. Rešavanje većine ovih problema ne zavise od Nacionalnog saveta Roma, ali na ovom telu manjinske samouprave je da dosledno insistira na ostvarivanju prava koja su dostupna u javnim politikama.  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.