Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Konferencija “Uloga organizacija civilnog društva na podancionalnom nivou u pregovaračkom procesu”


 Izvestaj

Novi Sad, 14.06.2017.

Konferencija “Uloga organizacija civilnog društva na podanacionalnom nivou u pregovaračkom procesu”, koju je organizovao Centar za regionalizam 14. juna 2017. u Novom Sadu, okupila je predstavnike organizacija civilnog društva iz cele Srbije, Nacionalnog Konventa o EU (NKEU), državnih i pokrajinski organa, kao i medije. Cilj konferencije bilo je otvaranje šire javne debate o stvaranju mehanizma za učešće civilnog društva na podnacionalnom nivou u regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata.

Jovan Podraščanin, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu izjavio je da Sekretarijat kroz svoje programe i usmerenja pokazuje spremnost da uvaži inicijative i predloge OCD-a koje se odnose na regionalne politike. Kroz programe međuregionalne i prekogranične saradnje, koje iniciraju i realizuju lokalne samouprave, radi se na jačanju institucionalnih kapaciteta na lokalu.

Žarko Stepanović, direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom naglasio je da je poglavlje 22 najkomplikovanije poglavlje od svih, i da je važno učešće civilnog društva u tom procesu iz razloga što OCD najbolje poznaju lokalnu zajednicu, lokalnu samoupravu kao i potrebe lokala. Najznačajnija uloga civilnog društva je u zagovaranju vrednosti na kojima počiva EU, približavanju procesa EU integracija građanima, kao i u stručnom, kritičkom i objektivnom praćenju pregovaračkog procesa.

Mihajlo Dašić je naglasio da Pregovarački tim sarađuje sa civilnim društvom na osnovu donetih Smernica za saradnju Pregovarčkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji i pregovaračkih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva, Nacionalnog konventa o EU i Privredne komore Srbije nakon dostavljanja rezultata skrininga. Radna grupa NKEU za pogalvje 22 oformljena je 2014 i uključuje predstavnike OCD, regionalnih agencija i sindikata. OCD su uključene u pripremu pregovaračkih pozicija preko NKEU.

Oliver Ognjenović, ukratko je predstavio Policy Paper „Uloga organizacija civilnog društva na podnacionalnom nivou u pregovaračkom procesu - Preporuke za Srbiju“. On je naglasio da kada je reč o kohezionoj politici, u okviru EU se među članicama vodi stalna debata o pripstupu, metodologiji kao i merljivosti samih rezultata ove politike. Jedno od glavnih pitanja je kako integrisati podnacionalne strukture u pregovarački proces, gde je reč ne samo o OCD već i drugim udruženjima građana. Pored toga je bitno vratiti građane u sam centar regionalne politike. On je naglasio da OCD mogu da odigraju ključnu ulogu u direktnoj komunikaciji sa građanima, kroz svoje izvorne aktivnosti u oblastima ruralnog razvoja, rodne ravnopravnosti, zaštite životne sredine, itd.

Dušan Protić iz Nacionalnog Konventa o EU je naglasio da je konvent efikasan mehanizam i kanal prema vlastima putem kojeg se artikulišu inicijative civilnog društva, iako Konventom nisu obuhvaćene sve oblasti pregovaračkih poglavlja. Konvent je flexibilan mehanizam koji je otvoren za nove članice i nove tematske oblasti. On je takođe naglasio da je neophodno da svaka organizacija civilnog društva ima jasno definisane ciljeve i oblasti u kojoj teži da inicira promene.

Nakon uvodnih izlaganja usledila je diskusija.

Glavni zaključak učesnika konferencije je da je osnovni problem nedostatak strategije regionalnog razvoja Srbije koji bi trebao da bude osnovni dokument za izradu akcionog plana i strategija na lokalnom novou. Učesnici iz ruralnih sredina su naglasili da se građani u ovim sredinama suočavaju sa nizom problema kao što je loša infrastruktura, nezaposlenost, netransparentan rad lokalnih samouprava, ograničen pristup zdravstvenim uslugama, i sve veća depopulacija ovih područja. Pored toga, civilno društvo, posebno iz ruralnih područja, je u zagovaračkom a ne participativnom procesu, dok se veliki broj malih ali značajnih lokalnih organizacija gasi. U kohezionoj politici je bitno obratiti pažnju na pametan i inkluzivan rast i na instrumente kao što se CLLD i socijalna inovacija, koji mogu biti adekvatan odgovor na društvena pitanja i ograničena finansijska sredstva i mogu dati doprinos stvaranju novih proizvoda, usluga i tržišta. Srbija ima preko 100 strateških dokumenata koji su potpuno neusklađeni. Učesnici su se takođe složili da bi mehanizam NKEU trebao biti unapređen u smislu uključivanja većeg broja OCD sa podnacionalnog niova i poboljšanja komunikacije sa njima. 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.